ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2012


                 gÁªÀÄ¥Àà£À PÀ£À¸ÀÄ


  gÁªÀÄ¥Àà §qÀ gÉÊvÀ. vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ zÀÄrzÀÄ ¨É¼É ¨É¼ÉzÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ. gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ ±ÉÃRgÀ JA§ ªÀÄUÀ¤zÀÝ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ZÀ£ÁßV PÀ°vÀÄ, zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ vÀAzÉAiÀÄ PÀ£À¸ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ¸ÀtÚ ªÀAiÀĹì£À¯Éèà PÀ¼ÀîvÀ£À PÀ°wzÀÝ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸À»¹PÉƼÀî¯ÁgÀzÉ gÁªÀÄ¥Àà JµÉÖà ¨ÉÊzÀgÀÆ ±ÉÃRgÀ CzÀPÉÌ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀÄîwÛgÀ°®è. »ÃVgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¢£À ±ÉÃRgÀ Hj£À UËqÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¹QÌ©zÀÝ. DUÀ Hj£À UËqÀ gÁªÀÄ¥Àà£À£ÀÄß PÀgɹ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÉÆð¸ÀjUÉ M¦à¸À®Ä ºÉýzÀ. F «ZÁgÀ w½zÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉÆðøÀjUÉ ±ÀgÀuÁUÀĪÀAvÉ w½¹zÀ.
 DzÀgÉ CzÉà ¢£À gÁwæ ±ÉÃRgÀ ªÀģɩlÄÖ NrºÉÆÃzÀ. EµÀÖPÉÌà ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ Hj£À®Æè PÀ¼ÀîvÀ£À DgÀA©ü¹zÀ. »ÃVgÀĪÁUÀ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À°è C°èAiÀÄÆ ²æêÀÄAvÀgÉƧâgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¹QÌ©zÀÝ. DzÀgÉ D ²æêÀÄAvÀ CªÀ£À£ÀÄß ¥ÉÆðøÀjUÉ M¦à¸ÀzÉ CªÀ£À »A¢£À fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀ. ±ÉÃRgÀ£À vÀAzÉAiÀÄAvÉ EªÀ£ÀÆ PÀÆqÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV §zÀÄPÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹, vÀ£Àß ºÉÆÃmÉð£À¯Éèà PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀ. C°èAiÀÄÆ zsÀ¤PÀ MAzÉà ¨ÁjUÉ zÉÆqÀØ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ¸À¥ÁèAiÀiï ¨ÁAiÀiï C£ÁßV £ÉëĹzÀ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£À PÀ¼ÉzÀAvÉ ±ÉÃRgÀ¤UÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ¯ÉÆèE D¸ÀQÛ ºÀÄnÖvÀÄ. vÁ£ÀÄ EzÀQÌAvÀ®Æ zÉÆqÀØ ºÀÄzÉÝUÉ KgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ªÀĺÀzÁ±É¬ÄAzÀ zÀÄrAiÀÄvÉÆqÀVzÀ. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ¤UÉÀ JµÀÄÖ ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. CAzÀgÉ ±ÉÃRgÀ¤UÁVAiÉÄà ¥ÀlÖtzÀ°è MAzÀÄ ºÉƸÀ ºÉÆÃmÉî£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆlÖ. ºÁUÀÆ »ÃUÀÆ PÉÆ£ÉUÉ ±ÉÃRgÀ£À vÀAzÉUÉ F «ZÁgÀ w½zÀÄ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ.
                          -¸ÀÄd£Áå eÉÊ£ï
                          ¢éwÃAiÀÄ PÀ¯Á «¨sÁUÀ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ