ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2012UÉÆÃ¥ÁÀ®PÀȵÀÚ ¥ÉÊ
  PÀ£ÀßqÀªÉAzÀgÉ §j£ÀÄrAiÀÄ®è. »j¢zÉ CzÀgÀxÀð d®ªÉAzÀgÉ PÉêÀ® ¤ÃgÀ®è. CzÀÄ ¥ÁªÀ£À wÃxÀð…. PÀ£ÀßqÀ£ÁqÀÄ-£ÀÄr CAzÀgÉ ºÁUÉÃ£É CzÉãÉÆà C©ªÀiÁ£À. PÀ£ÀßqÀzÀ K½UÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÁèX¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ PÀ£ÀßrUÀ CAvÀ ºÉüÀĪÀ°è CzÉãÉÆà ¸ÉÆUÀ¹zÉ. F ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ PÀtdPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ UÀj ¸ÉÃjzÉ.
   PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ PÀxÉUÁgÀ PÁzÀA§jPÁgÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¥ÉÊ CªÀgÀ “¸À¥À߸ÁgÀ¸ÀévÀ” PÁzÀA§jAiÀÄÄ 2011 £Éà ¸Á°£À PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÉ. PÉêÀ® 2 ªÀµÀðUÀ¼À°è 4 ¨Áj ªÀÄÄzÀætªÀ£ÀÄß PÀAqÀ F PÀÈw EAVèÃµï ¸ÉÃjzÀAvÉ 5 ¨sÁµÉUÀ½UÉ C£ÀĪÁzÀUÉÆArzÉ, 2 ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß PÀxÁgÀÆ¥ÀPÉÌ E½¹gÀĪÀ F PÁzÀA§jAiÀÄÄ 9 vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 PÀÆÌ ºÉaÑ£À ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ.
           EzÀĪÀgÉUÉ £Á®ÄÌ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ, 3 C£ÀĪÁ¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ QgÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀPÉÌ C¦ð¹gÀĪÀ ¥ÉÊAiÀĪÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ aäà PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀA¢zÁÝgÉ. avÀæPÀxÁ ¯ÉÃRPÀgÁVAiÀÄÆ PÉ®¸ÀªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÉÊUÀ¼ÀÄ PÀ£À¸ÉA§ PÀÄzÀÄgÉÀAiÉÄÃj avÀæzÀ avÀæPÀxÉ gÀZÀ£ÉUÁV VjñïPÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.

                                      ¥ÀĵÀà®vÁ PÉ
                                    ¢éwÃAiÀÄ PÀ¯Á «¨sÁUÀ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: