ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2012

ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಭವಿಸ್ಯ ಕಾಯಬೇಕು


¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨sÀ«µÀå PÁAiÀĨÉÃPÀÄ
 EAzÀÄ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÁV DzsÀĤPÀvÉ ¨É¼ÉzÀAvɯÁè £ÁªÀÅ £ÀªÀÄUÀj«®èzÀAvÉ ¸ÀÈd£À ²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ EzÉÝêÉ. »AzÉ AiÀiÁªÀ PÁgÀåPÀÆÌ AiÀÄAvÀæUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¨ÉÃQgÀ°®è. DzÀgÉ EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ºÁ¹UɬÄAzÀ JzÀÄÝ gÁwæ ªÀÄ®UÀĪÀªÀgÉUÀÆ £ÁªÀÅ MAzÀ¯Áè MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è AiÀÄAvÀæUÀ¼À ºÁ¸ÀgÁUÀÄwÛzÉÝêÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÀgÀrzÉAiÉÄAzÀg, £ÀªÀÄä ¥ÀÆ«ðPÀgÀ ¨ÁAiÀÄ°è ºÀwÛ¥ÀàvÀÄÛ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ vÀAiÀiÁjgÀÄwÛzÀݪÀÅ. DzÀgÉ EAzÀÄ £ÀªÀÄäzÉà zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ w½¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉƨÉ樧 UÀÄAr MwÛ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ C¤ªÁgÀåvÉ JzÀÄgÁVzÉ.
   EªÀÅUÀ½AzÀ PÉÆAZÀªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀÆdå gÁd¶ð qÁ|ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀ ‘¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨sÀ«µÀå PÁAiÀĨÉÃPÀÄ’ JA§ ªÀiÁwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV EzÉÆAzÀÄ ¥ÀÄlÖ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀµÉÖ.
   ‘ªÀiÁzsÀð¤AiÀÄÄ’ £ÀªÀÄä ¥ÀæwzsÀé¤ JA§ ²Ã¶ðPÉAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄä PÉÊ ¸ÉÃjzÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀ zÉÊ£ÀA¢£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À PÀÄjvÁV £ÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À®µÉÖà F ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¥ÀwæPÉ ªÀiÁzsÀð¤AiÀÄ°è ¥ÀæPÀluÉUÁV ¤ÃªÀÅ PÀÆqÁ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁ»gÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ¥ÉÆæÃvÁ컸À¨ÉÃPÉA§ ¦æÃwAiÀÄ DªÀÄAvÀætzÉÆA¢UÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä PÉÊVqÀ®Ä ºÀ¶ð¸ÀÄvÉÛãÉ. vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ªÀĤ߹ CPÀÌgɬÄAzÀ §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃgÉA§ D±Á¨sÁªÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ
¦æÃw¬ÄAzÀ                               ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ