ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2012

ಅಮ್ಮ


  dUÀvÀÄÛ PÀAqÀ zÉêÀvÉ CªÀÄä
ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀAqÀ ªÉÆzÀ® UÀÄgÀÄ
ªÀÄUÀÄ PÀgÉzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀzÀ
¦æÃw ªÁvÀì®åPÉÌ ºÉ¸ÀgÁzÀªÀ¼ÀZÀ¼Éà CªÀÄä
  dUÀzÀ°è UɼÉAiÀÄgÀÄ ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ
¥ÉæÃAiÀĹAiÀÄÄ ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ
EªÀj®èzÉ dUÀvÀÄÛ ¸ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ
DzÀgÀ°è vÁ¬Ä ¦æÃw ªÀiÁvÀæ ¹UÀzÀÄ
  PÀƸÀÄ PÀgÉzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀzÀ CªÀÄä
©PÀëÄPÀ ¨ÉÃqÀ®Ä PÀgÉzÀ ¥ÀzÀ CªÀÄä
£Á«gÀĪÀ zsÀjwæ PÀÆqÀ CªÀÄä
£ÀªÀÄä ¸À®ºÀĪÀ ¨sÁgÀvÁA¨É PÀÆqÀ CªÀÄä
  ¦æÃwUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀzÀ CªÀÄä
¢£À PÀAqÀÄ ¥ÀÆf¸ÀĪÀ zÉêÀvÉ CªÀÄä
dUÀ ¦æÃw¸ÀĪÀ ºÉtÄÚ CªÀÄä
dUÀ zÉéò¸ÀĪÀ ºÉtÄÚ CªÀÄä
  ºÀÄlÄÖªÁUÀ®Æ CªÀÄä, ¸ÁAiÀÄĪÁUÀ®Æ CªÀÄä
CvÀÛgÀÆ CªÀÄä, £ÀPÀÌgÀÆ CªÀÄä
JzÀÝgÀÆ CªÀÄä, ©zÀÝgÀÆ CªÀÄä
AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀ½AzÀ¯Éà £ÀªÀÄä d£Àä

               ZÀAzÀæºÁ¸À
           ¥ÀæxÀªÀÄ ªÁtÂdå «¨sÁUÀ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ