ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2012

ಬದುಕು


   F §zÀÄPÉà MAzÀÄ PÀzÀA§j. CzÀgÀ ¥Àæwà ¥ÀÄlªÀÇ PÀÄvÀƺÀ®ªÉÃ. wgÀÄV¹ N¢ £ÉÆÃqÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ K£ÀÆ CxÀð DUÉÆîè. §zÀÄPÀÄ ¨ÉÃqÀªÉ¤¹zÁUÀ¯É¯Áè ¸ÀĪÀÄä£É PÁ®Ä ZÁa ªÀÄ®V©lÖgÉ CzÀÄ §zÀÄPɤ¸ÀĪÀÅ¢®è. §zÀÄQ£À F ¥ÀAiÀÄtzÀ°è ¹» PÀ» C£ÀĨsÀªÀUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. PÉ®ªÀÅ §zÀÄPÀ£ÀÄß CgÀ½¹zÀgÉ PÉ®ªÀÅ £Á±ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÉ¯Áè £ÁªÀAzÀÄPÉÆAqÀAvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. fêÀ£À C£ÉÃPÀ ¸ÀÄR zÀÄBRUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ.
 UɮĪÀÅ §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄvÉÆõÀ¢AzÀ ¹éÃPÀj¹, ¸ÉÆîÄAmÁzÁUÀ CzÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä UÉÆwÛ®èªÉAzÀÄ PÉÊZÉ°è PÀÆgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. §zÀÄQ£À°è JµÉÖà PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ §AzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÀºÀ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ FV£À dUÀwÛ£À°è §zÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀå.
 £ÀªÀÄä §zÀÄQUÉÆAzÀÄ CxÀð §gÀĪÀÅzÀÄ JµÉÖà PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄß ªÉÄnÖ¤AvÀÄ JzÀÄj¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ. EgÀĪÀµÀÄÖ ¢£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ, £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ G¥ÀPÁjAiÀiÁV, K£ÁzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÉA§ bÀ®¢AzÀ §zÀÄPÀĪÀÅzÉà fêÀ£À.
                               -¥Àæ¹ÃzÀ
                            ¢éwÃAiÀÄ PÀ¯Á «¨sÁUÀ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ