ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2017¦JZï.r. ¤§AzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖ
EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ §UÉUÉ ««zsÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¦JZï.r ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À MAzÀÄ vÁvÁÌ°PÀ ¥ÀnÖAiÀiÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ±ÀæªÀÄ¥ÀlÄÖ ¸ÀAUÀ滹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ FUÁUÀ¯Éà ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÆß §¼À¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀÄÄRåªÁV qÁ. ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¸ÀªÀzÀwÛªÀÄl CªÀgÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ ‘«±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¹éÃPÀÈvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ªÀVÃðPÀÈvÀ ¸ÀÆa’ (2009), ²gÀÆgÀ ©. « CªÀgÀ ‘¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀégÀÆ¥À’ (2008) ºÁUÀÆ ‘ªÀĺÁªÀiÁUÀð’ (qÁ. JA. JA. PÀ®§ÄVð CªÀgÀ C©ü£ÀAzÀ£À UÀæAxÀ ¸ÀA.) ªÉÆzÀ¯ÁzÀ UÀæAxÀUÀ½AzÀ®Æ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄzÀ°è PÀ¼ÉzÀ 24 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ®¨sÀåªÁVgÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß EzÀgÀ°è §¼À¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. EzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV gÀƦ¸À¯ÁzÀ ¨ÁèUï DzÀÄzÀjAzÀ »ÃUÉ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ. DzÀgÉ E°è gÀƦ¹gÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ©ü£ÀߪÁVzÀÄÝ, rfl¯ï ªÀiÁzÀjUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. §¼ÀPÉzÁgÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÁèVUÉ §AzÀÄ, £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß D£ï ªÀiÁr Ctrl+F QðUÀ¼À£ÀÄß QèPï ªÀiÁr vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ F PɼÀV£À DAiÉÄÌUÀ¼À°è «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ªÀÄÄRåªÁV
·         PÁªÀå
·         £ÁlPÀ
·         PÀxÁ
·         ¸ÀA¸ÀÌøw
·         ªÀÄ»¼É
·         ¹æÃ
·         PÀĪÉA¥ÀÄ
·         PÁgÀAvÀ
·         PÁzÀA§j
·         ¸ÀAªÉÃzÀ£É
·         ªÀZÀ£À
·         QÃvÀð£É
·         £ÀªÀå
·         ¥ÀæUÀw²Ã®
·         vÀvÀé¥ÀzÀ
·         ¥ÀæzÀ±Àð£À
·         DZÀgÀuÉ
·         £ÀªÉÇåÃvÀÛgÀ
·         ¥Àj¸ÀgÀ
·         zÀ°vÀ
·         §AqÁAiÀÄ
·         DvÀäPÀxÉ
·         ¥ÀæªÁ¸À
·         ¸Á»vÀå
·         ¨sÁµÉ
·         PÀ£ÀßqÀ
·         PÀ£ÁðlPÀ
·         §¼Áîj
·         ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ
·         §zÀÄPÀÄ §gÀºÀ
·         vË®¤PÀ
·         ¨sÁµÁAvÀgÀ
·         DzsÀĤPÀ ¥ÀƪÀð
·         £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ
·         ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À
·         ¥Àæw¤¢üÃPÀgÀt
·         PÀA¨ÁgÀ,
·         ¸ÀtÚPÀxÉ
·         ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ
·         zÁ¸À,
·         ºÀjzÁ¸À
·         ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ
·         «ªÀıÉð
·         CzsÀåAiÀÄ£À
·         ¨ÉÊgÀ¥Àà
·         ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ
·         £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ
·         UÀzÀå
·         ¨ÉÃAzÉæ
·         C£ÀAvÀªÀÄÆwð
·         CrUÀ
·         ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ
·         ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï
·         PÀªÀ£À
·         eÁ£À¥ÀzÀ
·         ®APÉñÀ
·         zÉòÃAiÀÄvÉ

ªÉÆzÀ¯ÁV ¸ÀZïðUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀ QêÀqïðUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ D¸ÀPÀÛgÀÄ vÀªÀÄä ¦JZï.r ¤§AzsÀzÀ ²Ã¶ðPÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ªÀµÀð ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¨ÁèV£À EªÉÄïï aparaujire@gmail.com/ 9483584555 UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä «£ÀAw¸À¯ÁVzÉ.

*PhD Thesis List*

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ