ಗುರುವಾರ, ಮೇ 1, 2014

UÀÄtªÀÄlÖ PÁAiÀÄÄÝPÉƽî
¢£À PÀ¼ÉzÀAvÉ ²PÀëtzÀ ªÀiË®å PÀĹAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉ. PÉêÀ® ¥Á¸ï DUÀĪÀÅzÉÆAzÉà EA¢£À ²PÀëtzÀ UÀÄjAiÀiÁVgÀĪÀAvÉ C¤ß¸ÀÄwÛzÉ. »AzÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtQÌzÀÝ ªÀiË®å FUÀ ¦ºÉZïr ¥ÀzÀ«UÉ E®èªÁVzÉ. M§â CºÀð ªÀåQÛ ¤µÉ׬ÄAzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £Àqɹ £Á¼É CzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ CzÉÆAzÀÄ ªÀiÁzÀj ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀiÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå. §zÀ¯ÁV PÁmÁZÁgÀPÉÌ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀ gÀa¹ PÀ¥Án£À°èqÀĪÀÅzÁzÀgÉ CAvÀºÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É AiÀiÁªÀ PÀªÀÄðPÉÌ ¨ÉÃPÀÄ? EzÀjAzÀ ºÀt, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåxÀðªÀ®èzÉ ¨ÉÃgÉãÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è. ¦ºÉZïrUÉ vÀ£ÀßzÉà DzÀ WÀ£ÀvÉ EzÉ. EzÀĪÀgÉUÉ C£ÉÃPÀ ¸ÀAUÀæºÀAiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. AiÀiÁgÀzÉÆÃÀ zÁQëtåPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ ¨ÉÃPÁ©nÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ §zÀ®Ä UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ dªÁ¨ÁÝj EAzÀÄ ««UÀ¼À ªÉÄðzÉ.

-C¥ÀgÀ GfgÉ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ