ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2012

ಅಮೊರ್ತ ಸ್ಪೂರ್ತಿ   dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀiÁzÀj ªÀåQÛUÀ½gÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÆ ªÀiÁzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÁUÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÀzÀvÁgÉ. DzÀgÉ EvÀgÀgÀÄ C£ÀĸÀj¸À®Ä CºÀðgÁzÀ ªÀiÁzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ EzÉ. CzÀQÌAvÀ®Æ ªÀiÁzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÁUÀ®Ä AiÀiÁjUÀÆ ªÀÄ£À¹ì®è CAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. £ÁªÀÅ QæÃqÉ, ¸Á»vÀå, PÀ¯É, gÁdQÃAiÀÄ, ¹¤ªÀiÁ ªÀÄÄAvÁzÀ £Á£Á PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÁzsÀPÀgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸À§ºÀÄzÉà «£ÀB CªÀgÀ §zÀÄPÀ£Àß®è. DzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀÄ £ÀªÉÆä¼ÀUÉà EzÁÝgÉ. F PÀÄjvÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¢ ¯Á¸ïÖ ¯ÉPÀÑgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹ AiÀıÀ¸ÀÄì PÀArgÀĪÀ J¸ï. GªÉÄñï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀÈw CªÀÄÆvÀð ¸ÀÆàwðAiÀÄ£ÀÄß ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¤ÃrzÁÝgÉ.
  EzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è «²µÀÖªÁzÀ PÀÈw. F »AzÉ EzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ C£ÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVzÀÝgÀÆ, ¨ÁµÉ, ¤gÀÆ¥ÀuÉ, ±ÉÊ°AiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ ©ü£ÀߪÁV PÁtÄvÀÛzÉ. MlÄÖ 17 §gÀºÀUÀ½AzÀ PÀÆrgÀĪÀ F PÀÈwAiÀÄ ¥Àæwà §gÀºÀªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß JZÀÑj¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÀÄjzÀÄA©¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÁªÉãÀÄ ? JA§ GzÀ㫹, CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ¯É vÀVθÀĪÀAvÉAiÀÄÆ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
  MnÖ£À°è F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw¬ÄAzÀ N¢zÀgÀÆ MAzÀ¯Áè MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄUÉ wÃgÁ ºÀwÛgÀªÉ¤¸ÀÄvÁÛ£É. PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ FUÁUÀ¯Éà ®UÀÎ EnÖgÀĪÀ F PÀÈw d£À ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ«®è.

                                                :- C¥ÀgÀ GfgÉ
                                               


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ